Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝΟΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΕΣΚΑΜΜΕΝΑ

 

Κρατούμενος, λοιπόν, ο σεβάσμιος Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, από την χούντα του Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Σταλινομητσοτάκη, γιατί άνοιξε την Μητρόπολη!

Σας υπενθυμίζουμε επιστολή που είχε στείλει προ ημερών ο Άγιος Κυθήρων κατά της πρωτοφανούς στα ελληνικά χρονικά αποφάσεως των Κούληδων για κλείσιμο των Ιερών Ναών:  

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Εὐσεβάστως προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:

Εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, Ἀριθ. Φύλλου 42, Τεῦχος Πρῶτο τῆς 25ης Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύεται Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου μέ θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης κορωνοϊοῦ». Εἰς τό πρῶτον ἄρθρον «Μέτρα πρόληψης, ὑγειονομικῆς παρακολούθησης καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τῆς νόσου» καί εἰς τήν παραγρ. 2 (στ) ἀναφέρεται ὅτι : «Τά μέτρα αὐτά συνίστανται (στ) στήν προσωρινή ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας σχολικῶν μονάδων καί πάσης φύσεως ἐκπαιδευτικῶν δομῶν, φορέων καί ἱδρυμάτων, δημοσίων καί ἰδιωτικῶν, κάθε τύπου καί βαθμοῦ, χώρων θρησκευτικῆς λατρείας» … κ.λπ.

Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἀφορᾷ εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν μας, εἶναι πρωτοφανής εἰς τά δεδομένα τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Πατρίδος μας καί ἀσυμβίβαστος πρός τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσίν μας. Οὔτε ἡ Θεία Λατρεία, οὔτε ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ποτέ δυνατόν νά καταστοῦν πρόξενοι μεταδόσεως νοσημάτων, διότι ἐπενεργεῖ καί ἐπισκιάζει τούς πιστούς ἡ Θεία Χάρις. Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι ἐλευθέρα καί ἀβίαστος. Πρόσωπα ὑπερήλικα ὑψηλοῦ κινδύνου δύνανται συμβουλευόμενα τούς ἰατρούςτων νά περιορίζωνται εἰς τήν οἰκίαν των ἄχρι καιροῦ. Θά εἶναι ὀλιγοπιστία ἤ ἀπιστία ἐάν κλείσωμεν τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας, στοιχούμενοι εἰς τήν ἐν θέματι νομοθεσίαν, στεροῦντες τούς πιστούς τοῦ πνευματικοῦ καί ψυχικοῦ Ἰατρείου, οἷον τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός. Ἐάν ἐξαρθῇ, παρ’ ἐλπίδα, ἡ ἐπιδημική αὕτη νόσος ὑποχρεούμεθα καί ἡμεῖς νά κλείσωμεν ἄχρι καιροῦ τά Πνευματικά Κέντρα ἤ τάς αἰθούσας ὁμιλιῶν, ποτέ ὅμως τούς Ἱερούς Ναούς μας.

Διά ταῦτα ὑποβάλλω θερμήν παράκλησιν ὅπως ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἐπιλαμβανομένη ἐγκαίρως τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος, ἐπικοινωνήσῃ τό συντομώτερον μετά τῶν ἁρμοδίων καί ἐπιστήσῃ τήν προσοχήν αὐτῶν εἰς τό εὐαίσθητον αὐτό θέμα ἵνα ὁρίσωσιν ἄλλως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἀπαγόρευσιν τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐπιδεινουμένης τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος ταπεινῶς εὐλογημένην καί εἰρηνικήν τήν ἱεράν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διατελῶ,

 

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ