ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ: «ΜΕΤΑΞΑΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΣ»

“Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Μεταξάς εγκατέστησε το καθεστώς του και ο Γεώργιος Αγγέλου Βλάχος (ΓΑΒ) στις 6 Αυγούστου δημοσιεύει στην “Καθημερινή” άρθρο, στο οποίο, αφού αναλύει την αναγκαιότητα επιβολής της δικτατορίας, καταλήγει: “Ας καταλείπωμεν λοιπόν όλοι εις το παρελθόν και την λήθην τας διενέξεις μας, τας διαφοράς μας και τας προσωπικάς μας εχθρότητας, ας μοιρασθώμεν και οι ανεύθυνοι τας ευθύνας των υπευθύνων, ας προχωρήσωμεν προς την αύριον με τον στέρνον ευθύ και την κεφαλήν υψηλά και ας στηρίξωμεν, με όσας κατέλιπεν  εις τους μεώνας μας η εμφύλιος μάχη δυνάμεις, μίαν Κυβέρνησιν, μίαν Κατάστασι, μίαν Δικτατορίαν, η οποία δεν είναι ούτε Δικτατορία, ούτε Κατάστασις, ούτε Κυβέρνησις. Αλλ’ είναι η στέγη μας, η εκ των χειρών μας ταλαιπωρημένη Ελλάς”. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ελλάδα έγραφε το Έπος του 1940. Σε ευχαριστούμε, μπαρμπα-Γιάννη.