ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΕΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΤΣΙΠΡΑ

  1. Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!

Ὅταν συνδέετε τήν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τά περιουσιακά της στοιχεῖα, τά ὁποῖα κατά καιρούς ἔλαβεν τό Ἑλληνικό  Δημόσιο ἀπό τήν Ἐκκλησία! 

Ἡ μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν μας  ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο Ταμεῖο ἀποτελεῖ  ὑποχρέωση  τῆς Πολιτείας, ἐφ’ ὅσον οἱ Κληρικοί μας ὑπηρετοῦν τόν  Ἕλληνα πολίτη, τόν Ὀρθόδοξο Ἕλληνα πολίτη, τόν φορολογούμενο Ἕλληνα Ὀρθόδοξον χριστιανό.

Ὅπως, λοιπόν, μισθοδοτεῖτε τόν Ἕλληνα Ἐκπαιδευτικό, ἀπό τόν Κρατικό Κορβανᾶ, διότι ὑπηρετεῖ τόν χῶρο τῆς Παιδείας, κατά τόν ἴδιον ἀκριβῶς τρόπον ὀφείλετε νά μισθοδοτεῖτε καί τόν Ὀρθόδοξον Ἐφημέριον, τόν λειτουργόν τῆς Πίστεως καί διαμορφωτήν τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως στήν Ἑλληνική Κοινωνία!

  1. Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, κ. Πρωθυπουργέ!

          Ὅταν ἀγνοεῖτε, ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Ἐφημέριος, ἐκτός ἀπό τό κύριον ἔργον του, πού εἶναι ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων στήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν  τους ἀναγκῶν καί ὑποχρεώσεων, τυγχάνει συγχρόνως καί ἐργάτης τοῦ Πολιτισμοῦ στήν Ἑλληνική Κοινωνία, ἄρα συναριθμεῖται καί ὡς Κοινωνικός Λειτουργός, ἐργάτης Πολιτισμοῦ καί Ἐξανθρωπισμοῦ…

Διαβάστε περισσότερα στο http://mkka.blogspot.com/