Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ

Άρθρο του Γεωργίου Επιτήδειου Ευρωβουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή στην εφημερίδα «Εμπρός»

 Ολίβιος όστις της Ιστορίης έσχε μάθησιν» διεκήρυττε ο σοφός πρόγονός μας Ευριπίδης. Διετύπωνε αυτή την άποψη διότι γνώριζε καλά πως η Ιστορία μας γνωρίζει το ^ παρελθόν, μας διδάσκει για το παρόν και αποτελεί τον σύμβουλό μας για το μέλ­λον. Η σοφή αυτή ρήση έχει διαχρονική και απόλυτη εφαρμογή στις σχέσεις της πατρίδος μας με όλους τους γείτονές της, οι οποίοι επιθετικοί, προπετείς, απαιτητικοί, φθονεροί και αδίστακτοι επιδιώκουν πάντοτε να κατακτήσουν και να μας αφαιρέσουν, εκείνα τα οποία μας ανήκουν από τα βάθη των χιλιετηρίδων. Η κατάσταση αυτή είναι διαρκής και διέρχεται διάφορες φάσεις, με δι­αφορετικούς εκάστοτε “πρωταγωνιστές”, τον ίδιο όμως πάντοτε αντικειμενικό σκοπό. Την υφαρ­παγή λαφύρων και τον εξευτελισμό της πατρίδος μας. Δράστης αυτήν τη φορά η Αλβανία, με την δολοφονία των Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Ελληνοαλβανικές σχέσεις

Κατά μία παράξενη συγκυρία, από την αρχαιό­τητα ακόμη, οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν εχθρι­κές. Το ανεξήγητο μίσος των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων, έφθασε στο αποκορύφωμά του κα­τά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Πέραν της συμμετοχής τους στις ένοπλες συγκρούσεις, οι Αλ­βανοί χρησιμοποιήθηκαν ως ο “σιδηρούς βραχίο­νας”, με τον οποίον οι Τούρκοι έκαναν την “βρώ­μικη δουλειά”, δηλαδή καταστροφές, πυρπολήσεις χωριών, λεηλασίες περιουσιών, βασανιστήρια και εκτελέσεις προκρίτων αρματολών και κλεφτών, βιασμούς γυναικών κλπ. Κατά συνέπεια η πάσης φύσεως αντίδραση των Ελλήνων και τα συναισθήματά τους για τους Αλβανούς ήταν αναμενόμενα, δικαιολογημένα και επιβεβλημένα.

Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε και στην σύγ­χρονη εποχή με την συμμαχία των Αλβανών και ιδιαιτέρως των αποκαλούμενων Τσάμηδων με τις δυνάμεις του Άξονα και τα εγκλήματα που διέπραξαν εναντίον των Ελλήνων της Ηπείρου (Βορείου και ελληνικής). Κατά την περίοδο της κομμουνιστι­κής διακυβερνήσεως το μίσος των Αλβανών επικε­ντρώθηκε στους Βορειοηπειρώτες, οι οποίοι, ως γνωστόν, υπέφεραν τα πάνδεινα.

Παρούσα κατάσταση

Η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέβαλε περισσό­τερο από κάθε άλλη στην οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας τόσο με την εκπαίδευση εκατοντά­δων χιλιάδων εργαζομένων εδώ Αλβανών, όσο και με την αφορολόγητη διακίνηση των οικονο­μιών τους. Παρ’όλα αυτά η αλβανική πλευρά ακο­λουθεί εχθρική στάση απέναντι μας. Εξακολουθεί να καταπιέζει την ελληνική μειονότητα της Β. Ηπείρου και να παραβιάζει τα δικαιώματά της κα­τά τρόπο απαράδεκτο. Αρπαγές περιουσιών, κατε­δαφίσεις εκκλησιών, προσπάθεια περιορισμού του

μεγέθους της μειονότητος, άρνηση της διδασκα­λίας των ελληνικών στα μειονοτικά σχολεία, είναι ορισμένες από τις πτυχές της αλβανικής προκλη­τικότητας.

Στα πλαίσια της δημιουργίας της μεγάλης Αλβα­νίας η κυβέρνηση της χώρας διεκδικεί την περιοχή της ελληνικής Ηπείρου, που ονομάζει “Τσαμουριά” και απαιτεί να επιστραφούν οι περιουσίες των Τσάμηδων, οι οποίες δημεύθηκαν νομίμως από τις ελληνικές κυβερνήσεις όταν οι κάτοχοί τους τις εγκατέλειψαν μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, φεύγοντας από την Ελλάδα για να μην δικασθούν ως δοσίλογοι και εγκληματίες πολέμου για τα εγκλήματα που διέπραξαν εις βάρος των Ελλή­νων κατά την Κατοχή. Γνωρίζουν, επίσης, ότι θέ­μα περιουσιών Τσάμηδων δεν υφίσταται διότι αυ­τό δεν είναι αντικείμενο αστικού αλλά ποινικού δι­καίου.

Η Αλβανία είναι δορυφόρος της Τουρκίας και ενεργεί εναντίον της χώρας μας. Το 2009 υπογρά­ψαμε την Συμφωνία για την Ρύθμιση της ΑΟΖ των δύο χωρών. Με βάση αυτή την Συμφωνία, το 2011, η Αλβανία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ. Όμως, όταν ήλθε στην εξουσία το κόμμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, κατήγγειλε την Συμφωνία όχι βέβαια δι­ότι αυτή δεν ικανοποιούσε τα αλβανικά συμφέρο­ντα αλλά, διότι δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Τουρκίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει ακόμη εκκρεμότητα στο θέμα αυτό.

Η κορωνίδα όμως του μίσους και των ανομολό­γητων συμπλεγμάτων της Αλβανίας εναντίον της Ελλάδος και των Ελλήνων είναι η δολοφονία του Κώστα Κατσίφα, ο τρόπος με τον οποίο διεπράχθη και ο κυνισμός με τον οποίο αντιμετωπίσθηκε α­πό τον Αλβανό πρωθυπουργό. Μετά τον Αριστο­τέλη Γκούμα το 2010, ένας ακόμη Έλληνας μάρ­τυρας έβαψε με το αίμα του τα άγια χώματα της Β. Ηπείρου, κατά τραγική σύμπτωση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Με μία απαράδεκτη και ανάξια ό­χι μόνο για Έλληνα αλλά για στοιχειωδώς αξιοπρε­πή άνθρωπο η αντίδραση της κυβερνήσεως της Ελ­λάδας ήταν να κάνει δεκτή την άποψη της Αλβα­νίας ώστε να στρογγυλευθούν τα πράγματα και να πέσουν οι τόνοι. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον των διεθνών επικυρίαρχων και ιδιαιτέρως των ΗΠΑ στην περιοχή και αυτό φυσικά προσπαθεί να εξυ­πηρετήσει ο γηγενής πιστός δούλος τους.

Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ. Απέχει όμως πολύ από του να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα κριτήρια που προβλέπει η Συν­θήκη της Κοπεγχάγης, προκειμένου μία χώρα να ενταχθεί στην ΕΕ. Υψηλά ποσοστά διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, παραβίαση των ανθρωπίνων δι­καιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτή­των, χειραγώγηση της δικαιοσύνης, κατάργηση της ελευθερίας του τύπου, διώξεις πολιτικών αντι­πάλων, οργανωμένο έγκλημα και το κυριότερο, καθεστωτική νοοτροπία κομμουνιστικού τύπου πως όποιος καταλαμβάνει μία θέση στην Δημόσια Διοίκηση είναι αναντικατάστατος και ισόβιος. Ε­άν στα παραπάνω προστεθούν οι επεκτατικές βλέ­ψεις εναντίον όλων των γειτόνων της, για την δη­μιουργία της Μεγάλης Αλβανίας και τα προβλήμα­τα λόγω της καταπιέσεως των μειονοτήτων, η Αλ­βανία εξακολουθεί να αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα ταραξία των Βαλκανίων. Παρόλα αυτά η επι­δίωξη των ΗΠΑ, την οποία υποστηρίζει και η ΕΕ, να αποκλεισθεί η δυνατότητα προσβάσεως της Ρωσίας στα Δυτικά Βαλκάνια, αφήνει ανοικτή τη θύρα της εισόδου και της Αλβανίας στην Ένωση, σε μεταγενέστερο φυσικό χρόνο.

Τι πρέπει να κάνουμε

Δεν είμαστε ούτε αφελείς, ούτε ουτοπιστές, ού­τε συναισθηματικοί ώστε να πιστεύουμε ότι η Αλ­βανία πρέπει να εκτιμήσει τα οφέλη τα οποία έχει αποκομίσει από την Ελλάδα και να επιδεικνύει, αν όχι φιλική, τουλάχιστον μη εχθρική συμπεριφορά απέναντι μας. Άλλωστε, στις διεθνείς σχέσεις επι­κρατεί το συμφέρον κάθε χώρας. Η στυγνή, όμως, δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα από τις Ει­δικές Δυνάμεις της Αστυνομίας της Αλβανίας, πρέπει να αποτελέσει την σταγόνα που θα ξεχειλί­σει το ποτήρι της αγανακτήσεως του ελληνικού λα­ού, ο οποίος θα πρέπει και στο εθνικό αυτό θέμα να επιδείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά. Να απαιτήσει τόσο από την δουλόφρονα και ενδοτική κυβέρνηση όσο και από την δημαγωγούσα αξιωμα­τική και μη αντιπολίτευση ότι δεν ανέχεται άλλες προσβολές και υποτίμηση από την Αλβανία.

Η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να περιπαίζεται α­πό μία χώρα η οποία έχει κάνει κανόνα στις διεθνείς σχέσεις της, την αρχή της παραβιάσεως του Διε­θνούς Δικαίου και της ανοχής και περιθάλψεως των εγκληματιών. Έχει υποχρέωση να στηρίξει δυναμι­κά την ελληνική μειονότητα της Β. Ηπείρου, ώστε να αποτρέψει την καταπίεση και τον αφανισμό της από το αλβανικό καθεστώς. Οφείλει να επισημάνει σε όλους τους τόνους και προς όλες τις χώρες πως το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας ισχύει ακόμη και ε­άν η Αλβανία δεν σεβαστεί την ελληνική μειονότη­τα, η μόνη επιλογή μας θα είναι η απαίτηση για την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Β.Ηπείρου. Πα­ράλληλα πρέπει να κάνουμε και επίδειξη στρατιω­τικής ισχύος απέναντι στην Αλβανία με ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα. Αυτές πέ­ραν της προστασίας που θα παρέχουν στον πληθυ­σμό της Ηπείρου ο οποίος υποφέρει από τις αλβα­νικές συμμορίες, θα ελέγχουν το λαθρεμπόριο και κάθε παράνομη δραστηριότητα στην περιοχή. Επι­πλέον, θα έχουν ετοιμότητα να αποτρέπουν κάθε εκ­δήλωση επιθετικότητας από την πλευρά της Αλβα­νίας.

Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση όχι μόνο να κα­ταγγείλει την δολοφονία του εθνομάρτυρα Κατσί­φα στο ΝΑΤΟ, αλλά να απέχει από κάθε κοινή δρα­στηριότητα με την Αλβανία. Επίσης, πρέπει να μην εγκρίνει οποιαδήποτε διάθεση κονδυλίων για την Αλβανία που πιθανόν προβλέπεται στα πλαίσια της χρηματοδοτήσεως έργων υποδομής ΝΑΤΟ.

Στην ΕΕ, τέλος επιβάλλεται να απαιτήσει η Ελ­λάδα την επ’ αόριστο διακοπή των διαδικασιών για τον καθορισμό ημερομηνίας ενάρξεως των συνο­μιλιών σχετικά με την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ και όχι τον Ιούνιο του 2019 όπως έχει αποφασισθεί. Είναι ανεπίτρεπτο να θρηνούμε δολοφονηθέντες ήρωες εν καιρώ ειρήνης και να προσπερνά­με το γεγονός, ως να μην έχει συμβεί το παραμικρό. Αποτελεί το άκρον άωτον του γραικυλισμού και της παρακμής.

Τι απολογία θα δώσει η κυβέρνηση στους τρα­γικούς γονείς και τις αδελφές του Κατσίφα; Ότι οι γενναίοι που αγαπούν την Ελλάδα είναι αναλώ­σιμοι; Οι Έλληνες εθνικιστές απορρίπτουμε με βδελυγμία μία τέτοια θέση. Δεν ανεχόμαστε αυτόν τον εκπεσμό. Τιμούμε τους ήρωες και τους μάρτυ­ρες του Έθνους και απαιτούμε και για την περίπτω­ση του Κατσίφα, ως ελάχιστη υποχρέωση για να τι­μηθεί η μνήμη του, να δραστηριοποιηθεί η κυβέρ­νηση προκειμένου να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του.