ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ… ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΗΚΑΝ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΤΑΝ Η ΡΟΥΠΑ!

Ç  Ðüëá Ñïýðá êáé ç 25÷ñïíç ðïõ êáôçãïñåßôáé üôé ôçí õðÝèáëðôå ïäçãïýíôáé áðü áóôõíïìéêïýò Ýîù áðü ôï ãñáöåßï ôïõ åéóáããåëÝá, ÁèÞíá, ÐáñáóêåõÞ 6 Éáíïõáñßïõ 2017. Ç Ðüëá Ñïýðá äéþêåôáé ùò ìÝëïò ôçò  ïñãÜíùóçò «Åðáíáóôáôéêüò Áãþíáò» êáé åßíáé óýíôñïöïò ôïõ Íßêïõ Ìáæéþôç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

 

Μπορεί η σύλληψη της Ρούπα και της συνεργού της να έχουν γίνει προ πολλών ημερών, αλλά μόλις σήμερα εδέησε να βρει η «Αντιτρομοκρατική»  όπλα και φράγκα στο σπίτι που διέμεναν!

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, βρέθηκαν δύο καλάσνικοφ, κρυμμένα στα ντουλάπια της κουζίνας (τόσο καλά κρυμμένα ήταν που δεν τα εύρισκαν τόσες μέρες – βελόνες ήταν και δεν τα έβλεπαν;) και 100.000 ευρώ (του… επαναστατικού ταμείου, προερχόμενα από ληστείες – «απαλλοτριώσεις» στην κομμουνιστική γλώσσα) κάτω από το στρώμα του κρεβατιού του 6χρονου γιου της!
Επιπροσθέτως, βρέθηκαν δύο πιστόλια και τέσσερις χειροβομβίδες. Τέλος, κοντά στο σπίτι που έμενε η συνεργάτιδα της Ρούπα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο που είχε αγοραστεί το 2016 από τις δύο συλληφθείσες.
Ποιοι είναι άραγε οι λόγοι των ετεροχρονισμένων ανακαλύψεων; Ή μήπως είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή (πράγμα λογικό…) κι έγινε κάποιας μορφής «διαπραγμάτευση» για το αν θα δίνονταν στη δημοσιότητα ή θα έμεναν κρυφά; Η οποία «διαπραγμάτευση» προφανώς δεν πήγε καλά;